เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางสาวสิริลักษณ์ พรทิพย์ศิริกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพชำนาญงาน
นางสาววรรณภา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นายจุลจิตต์ อยู่โพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิเชษฐ์ ลายละเอียด
คนงานประจำรถขยะ