เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

การจัดตั้งเทศบาลตำบลวังหว้า
          เทศบาลตำบลวังหว้าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เป็นเทศบาลตำบลวังหว้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 23.066 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านตลาดวังหว้า หมู่ที่ 2 บ้านดอนลาน หมู่ที่ 3 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 6 บ้านวัดเกาะ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองชะโด
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
          อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1.)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2.)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3.)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4.)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5.)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6.)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7.)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
(8.)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9.)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1.)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2.)ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3.)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4.)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5.)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6.)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7.)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8.)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9.)เทศพาณิชย์
         อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
(1.)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2.)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3.)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4.)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5.)การสาธารณูปการ
(6.)การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7.)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8.)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9.)การจัดการศึกษา
(10.)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11.)การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12.)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13.)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14.)การส่งเสริมการกีฬา
(15.)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16.)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17.)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18.)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19.)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20.)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21.)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22.)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23.)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24.)การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25.)การผังเมือง
(26.)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27.)การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28.)การควบคุมอาคาร
(29.)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30.)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31.)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด