เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐

โทร./โทรสาร ๐๓๕-๔๕๕-๑๐๐
e-mail : wangwa_sp@hotmail.com
http://www.wangwa.go.th
Facebook: http://www.facebook.com/wangwa.suphan