เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายภวัต แก้วมณี
นักสันทนาการชำนาญการ
นายธนฤต ศรีทองปลอด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอำไพ สว่างศรี
ครูอันดับ คศ.1
นางสายจิตร แมตเมือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนัญญาพร สุมานิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)