เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางสาวสิริลักษณ์ พรทิพย์ศิริกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.06-3894-5395
นายธนาวัสน์ บัวนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภวัต แก้วมณี
นักสันทนาการชำนาญการ
นายธนฤต ศรีทองปลอด
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางอำไพ สว่างศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายจิตร แมตเมือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนัญญาพร สุมานิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)