เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โทร.08-7044-0447
นายถวาย ผิวแดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โทร. 08-9885-5135
นายวิรัช ศรีบานเย็น
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โทร.06-2486-7788
นายคำนึง วงษ์ฤทธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โทร.08-0627-9981
นายคมน์ แจ่มแจ้ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โทร.08-1995-8909