เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางอังคณา พระมนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-7162-4857
นางสาวเมตตา คำเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรไพลิน ปิ่นทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางกานดา บุญบุตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวศศิธร ปัญทรนนทกะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน