เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ที่ตั้ง
ตำบลวังหว้า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตรสามารถเดินทางติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดิน 3038
เนื้อที่
ตำบลวังหว้า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.066 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,416 ไร่
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าคอย

จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 7 หมู่
จำนวนหมู่บ้านในเขตองศ์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่

ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึง 31 ธันวาคม 2550 ตำบลวังหว้า มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,664 คน แยกเป็นชาย 2,629 คนแยกเป็นหญิง 3,035 คน ความหนาแน่นของประชากรโดย เฉลี่ย 248.33 คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางจำนวนประชากรของตำบลวังหว้า

อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม,รองลงมาอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ รับจ้าง และ ค้าขาย ตามลำดับ
อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด
คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ข้าวไม้ผล เช่น มะม่วง,มะพร้าว,ฝรั่ง,ชมพู่ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา,คะน้า,กวางตุ้งมะเขือ,ถั่วฝักยาว,มันเทศ,พริก,ผักชี,ต้นหอม,บวบ ฯลฯ
ด้านการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและบางส่วนนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
ด้านอุตสาหกรรม
ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานทำขนมจีบ ,โรงงานทำปลาทูนึ่ง,โรงสีข้าว,โรงทำขนมสาลี่ และอื่น ๆ


หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สถาบันและองศ์กรทางศาสนา
วัด 3 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
- รถตรวจการดับเพลิง - คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง - คัน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย
- บึง,หนอง และอื่น 5 แห่ง
- แม่น้ำ 2 สาย
- คลอง - สาย
- คลองชลประทาน 2 สาย
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง การคมนาคมแบ่งออกเป็น ดั้งนี้
- ถนน คสล. 30 สาย
- ถนนลูกรัง 20 สาย
- ถนนหินคลุก 40 สาย
- ถนนลาดยาง 5 สาย
- ถนนคอนกรีต (ถนนตัวหนอน ม.7) 1 สาย
การโทรคมนาคม
- ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง
การไฟฟ้า
-ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดของตำบล
แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำสร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล 30 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำท่าคอย 1 แห่ง
- บึงหนองจอก
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสื้อชาวบ้าน 4 รุ่น
- อสปม.1 รุ่น
- กลุ่มสตรี-แม่บ้าน 1 รุ่น