เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลวังหว้า
-
นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.08-1364-4531
นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา ทองภูเบศร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาววิภารัตน์ บำรุงเวช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.อ.ต.มานะ สีนวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุนัน เมืองแก้ว
ยาม