เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร.08-1364-4531
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
นายนวฤทธิ์ อิทธิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิภารัตน์ บำรุงเวช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนาวัสน์ บัวนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.อ.ต.มานะ สีนวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรุ่ง ชาวห้วยหมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุนัน เมืองแก้ว
ยาม