เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตารางการดำเนินการฉีดพ่น้ำยากำจัดยุงลายและรณรงค์ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย


ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่าวันที่ 23 -27 พฤศจิกายน 2558
ไตรมาสที่ 2 กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายตามครัวเรือน วัดและโรงเรียน พร้อมทั้งการใส่ทรายและกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559
ไตรมาสที่ 3 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2559 โดย อสม. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดงขี้เหล็กและโรงเรียนวัดเกาะ
ไตรมาสที่ 4 กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย การใส่ทราย การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย