เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทต.วังหว้า ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (สำหรับสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป) โดยร่วมกับ รพ.สต.วังหว้า และ อสม. ต.วังหว้า

ประชาสัมพันธ์ : ทต.วังหว้า ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (สำหรับสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป) โดยร่วมกับ รพ.สต.วังหว้า และ อสม. ต.วังหว้า
ให้บริการประชาชน (เวลา 05.30 -08.30 น.)
>>> 3 พ.ย. 2558 : หมู่ที่ 3 ณ สำนักงาน ทต.วังหว้า
>>> 4 พ.ย. 2558 : หมู่ที่ 4 ณ สำนักงาน ทต.วังหว้า
>>> 5 พ.ย. 2558 : หมู่ที่ 5 ณ รพ.สต.วังหว้า
>>> 6 พ.ย. 2558 : หมู่ที่่ 6 ณ รพ.สต.วังหว้า