เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กำหนดระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลวังหว้ากำหนดระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวังหว้า ในวันและเวลาราชการ