เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลวังหว้า มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน ด้วยการจัดบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ดังนี้
ในช่วงเช้า (07.30 น. – 08.30 น.)
ในช่วงพักเที่ยง (12.00 น. – 13.00 น.)