เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การจดทะเบียนพานิชย์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้างาช้าง