เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 59 ปี เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2498 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ ไม่ปรากฏวันที่และ/หรือเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดในวันที่ 1 มกราคม) เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า
(3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรก ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า เพื่อตั้งงบประมาณในปีถัดไป และถ้าผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้าน จะต้องไปลงทะเบียนตามภูมิลำเนาใหม่ และได้รับเงินจากที่เก่าจนครบ 1 ปี

นโยบายรัฐบาลในการจ่ายเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท


การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีสมุดคู่มือคนพิการ
(3) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านระหว่างวันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐานต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) บัตรคนพิการ

หมายเหตุ โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการครั้งแรกในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า