เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ออกเสียงสร้างสรรค์ ร่วมพลังประชามติ 7 สิงหาคม 2559