เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนบ้านคลองชะโด