เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบาลตำบลวังหว้า ลงพื้นที่ครอบครัวมีรายได้น้อย