เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบาลตำบลวังหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “การปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวังหว้า และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวังหว้า ใสสะอาด และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566