เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กองทัพบก ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ