เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ต.วังหว้า