เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
22-23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น ของกลุ่มผู้มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่ตำบลวังหว้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567