เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กิจกรรม “การปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวังหว้า และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวังหว้า ใสสะอาด และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เทศบาลตำบลวังหว้า นำโดยนายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “การปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวังหว้า และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวังหว้า ใสสะอาด และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567