เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๔ ครัังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า