เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี