เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566