เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะชุมชนป้องกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้า ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี