เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมของตำบลวังหว้า