เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เรื่อง ปรรจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒