หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
   
2
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  
   
3
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
4
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปฃี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
5
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
6
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
   
7
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
8
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ  
   
9
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
10
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
   
11
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
   
12
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
13
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
14
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
15
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
16
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21  
   
17
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
18
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
   
19
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21  
   
20
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
   
21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  
   
22
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
23
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  
   
24
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, งและจ ลักษณะที่1)  
   
25
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง  
   
26
การแจ้งขุดดิน  
   
27
การแจ้งการถมดิน  
   
28
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง