หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงาน งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   
2
รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557  
   
3
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
   
4
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   
5
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
   
6
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   
7
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
8
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
9
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)  
   
10
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑)  
   
11
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑)  
   
12
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑)  
   
13
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)  
   
14
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
   
15
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
   
16
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  
   
17
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑  
   
18
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒  
   
19
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
   
20
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  
   
21
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑)  
   
22
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  
   
23
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒  
   
24
เทศบาลตำบลวังหว้า รายการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  
   
25
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารแนบ  
   
26
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
   
27
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  
   
28
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  
   
29
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
   
30
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
   
31
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒  
   
32
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   
33
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   
34
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
   
35
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
   
36
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  
   
37
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินรายงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ )  
   
38
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
   
39
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563  
   
40
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
41
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
42
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
   
43
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
44
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
   
45
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563  
   
46
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
   
47
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
   
48
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
   
49
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563  
   
50
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย