หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 -2562)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

          แนวทางการพัฒนา

                   ๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

                   ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร

                   ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          แนวทางการพัฒนา

                   ๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                   ๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                   ๒. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า

                   ๓. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   ๔. สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งเพื่อห่างไกลยาเสพติด

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

การกีฬา

          แนวทางการพัฒนา

                   ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

                   ๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา

                   ๔. ส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน

          แนวทางการพัฒนา

                   ๑. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

                   ๓. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

          แนวทางการพัฒนา

                   ๑. พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๒. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ