หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔,๕,๗ จำนวน ๗ สาย (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงาน) 2021-10-15 2  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๓ จำนวน ๓ สาย (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงาน) 2021-10-15 2  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทับตีเหล็ก หมู่ ๔ 2021-10-14 3  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-01 2  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทับตีเหล็ก 2021-10-07 6  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔ ,๕, ๗ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-27 7  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-27 7  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔, ๕, ๗ จำนวน ๗ สาย ) 2021-09-23 6  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ ) 2021-09-23 5  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-22 7  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-28 0  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบลวังหว้า จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-22 7  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบลวังหว้า จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-22 8  
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๓ จำนวน ๓ สาย 2021-09-23 12  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๓ จำนวน ๓ สาย ) 2021-09-21 10  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายประชาสรรค์ ๒ ) 2021-09-17 12  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์ จำนวน ๕๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-21 8  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงเปิดการเรียนการสอนชดเชยและช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-16 10  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทับตีเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-08 6  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทับตีเหล็ก ) 2021-09-09 8