หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนสิงหาคม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ระจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ระจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2022-07-26 1  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ระจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังหว้า) 2022-07-26 1  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 2022-07-26 1  
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 1  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-18 3  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อดอกไม้ประดับต้นเทียน สำหรับโครงการสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 3  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเทียนและขาตั้งเทียนพรรษา สำหรับโครงการสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 3  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-11 3  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมทางเท้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) 2022-07-08 5  
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 6  
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 5  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-01 7  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 7