หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร 2022-07-05 2  
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ 2022-07-08 5  
3 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ 2022-07-08 5  
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2021-12-24 7  
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 2021-12-23 6  
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 2021-09-23 6  
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 2021-08-03 7  
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 2021-06-11 7  
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุม สมัยแรกประจำปี 2565 ของสภาเทศบาลตำบลวังหว้า 2021-06-11 5  
10 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 2020-12-30 6  
11 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2020-12-30 7  
12 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-12-30 6  
13 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2020-12-30 6  
14 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 2020-12-30 6  
15 คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2020-12-30 6  
16 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘ 2022-07-04 7  
17 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ 2022-07-04 7  
18 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 2022-06-17 7  
19 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2022-06-17 10  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล 2022-05-27 15