หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผุ้พิการต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลตำบลวังหว้า  
   
2
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานกรบริการประชาชน  
   
3
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
   
4
แผ่นพับป้องกันและระงับอัคคีภัย  
   
5
แผ่นพับวิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก  
   
6
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   
7
ขั้นตอนการขอรับบริการ  
   
8
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน  
   
9
ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนพานิช  
   
10
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การมอบอำนาจของนายกให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
   
11
คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า ที่ ๑๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  
   
12
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
   
13
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินท้องถิ่น  
   
14
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
   
15
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
   
16
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
17
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังหว้า  
   
18
สาระน่ารู้การใช้น้ำอย่างประหยัด  
   
19
วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย  
   
20
แผ่นผับ มาตราการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค  
   
21
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังหว้า  
   
22
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
   
23
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังหว้า  
   
24
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  
   
25
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
   
26
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
   
27
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
   
28
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
29
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
30
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
   
31
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
   
32
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
   
33
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
   
34
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
35
รายงานฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่ เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
36
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
37
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า จังหวัดสุพรรรบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
   
38
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
39
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
   
40
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)  
   
41
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)  
   
42
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
   
43
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
   
44
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำหี 2563  
   
45
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  
   
46
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
   
47
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน  
   
48
คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   
49
คู่มือสมรรถนะหลัก