หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
   
2
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559  
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๐  
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๐  
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๐  
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑  
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
   
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  
   
17
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
   
19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒  
   
20
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
21
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
22
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
23
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
24
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
25
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้าครั้งแรก  
   
26
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
   
27
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  
   
28
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔  
   
29
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  
   
30
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔