หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
   
3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
   
4
รายงานการประเมินผลแผนการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน  
   
5
รายงานการประเมินผลแผนการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน  
   
6
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   
7
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   
8
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑)  
   
9
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-พ.ศ.2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
   
10
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
   
11
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   
12
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   
13
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)  
   
14
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔