หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

การจัดตั้งเทศบาลตำบลวังหว้า

เทศบาลตำบลวังหว้าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เป็นเทศบาลตำบลวังหว้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556   มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 23.066 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านตลาดวังหว้า หมู่ที่ 2 บ้านดอนลาน หมู่ที่ 3 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 6 บ้านวัดเกาะ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองชะโด

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

   (1.)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
   (2.)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
   (3.)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (4.)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   (5.)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
   (6.)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
   (7.)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
   (8.)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9.)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

   (1.)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (2.)ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (3.)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (4.)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (5.)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
   (6.)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
   (7.)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (8.)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (9.)เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

   (1.)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2.)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   (3.)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4.)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
   (5.)การสาธารณูปการ
   (6.)การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   (7.)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8.)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9.)การจัดการศึกษา
   (10.)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11.)การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12.)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13.)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14.)การส่งเสริมการกีฬา
   (15.)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16.)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17.)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18.)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   (19.)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20.)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21.)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22.)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23.)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
   (24.)การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25.)การผังเมือง
   (26.)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27.)การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28.)การควบคุมอาคาร
   (29.)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30.)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   (31.)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด