หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า

นายสุชาติ  หงวนตัด  

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
โทร.08-1830-1499

นายมาโนช  คุณาวิศรุต

รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
โทร.08-1880-1159

 

 

นายรังสรรค์  รัตนโชติพาณิช

นายพิมล  แสงอินทร์

นายบุญเลิศ  แตงพวง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-3559-4169

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทร.08-9255-9840

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
โทร.08-8458-7587

นายสุทธิรักส์ ตราทอง

  นายณรงศักดิ์  สังวาลทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4
โทร.09-1713-2382

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4
โทร.08-6173-7283


นายพนม  บุญศรีวงษ์  

นางคำนึง  เปรมทอง

นางอนัญญาอินทชาติ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 5
โทร.09-2504-8780

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 5
โทร.08-6130-9658

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 6
โทร.08-5298-5858

   นายชรินทร์  แตงอ่อน

  นางบุญส่ง  อินสว่าง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 7
โทร.08-0655-0865

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 7
โทร.08-1981-3748