หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

               อนุสาวรีย์สมเด็กพระนเรศวรมมหาราช ตั้งอยู่บริเวณบ้านบางงาม  หมู่ ๖ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพื้นที่ในตำบลวังหว้าได้เป็นจุดที่ใช้ตีเหล็กเพื่อทำอาวุธให้ทหารใช้ในการทำสงคราม2) วัด ได้แก่

 วัดดงขี้เหล็ก

ประวัติวัดดงขี้เหล็ก

               วัดดงขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑.๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๒๔ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดที่ดินสาธารณะประโยชน์ทิศใต้และทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดคลองระบายน้ำ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอฉันฑ์ ๑ หลัง โบราณวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง สมัยรัชกาลที่ ๔ และที่ ๕ วัดดงขี้เหล็ก ตั้งเมื่อ พศ. ๒๔๓๘ เดิมเป็นกุฎีสร้างด้วยไม้ ต่อมา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙

วัดนี้ มีสมภารปกครองสืบทอดกันมา ตามลำดับดังนี้

               รูปที่ ๑ พระโพธิ์ พ.ศ. ๒๔๓๘

               รูปที่ ๒ พระฉ่อย

               รูปที่ ๓ พระสง่า

               รูปที่ ๔ พระเทพ

               รูปที่ ๕ พระครูพิศาลพัฒนกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐

               รูปที่ 6  พระครูสมุห์ประสิทธิปัญญาธโร ปัจจุบัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด วัดคลองชะโด 
 

ประวัติวัดคลองชะโด

วัดคลองชะโด เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2485 (ประมาณ 69 ปี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7     ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มแรก นายกลิ้ง นางพูล ประทุม และนายหรั่ง นางกอง บุญเรืองรอด เป็นผู้ถวายที่ดินและริเริ่มก่อสร้างวัดขึ้น ได้ตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านคลองชะโด มีเนื้อที่ตั้งวัด 23 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ดำเนินการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2515 และก่อสร้างอุโบสถเมื่อ พ.ศ.2517 ปัจจุบันอาคารเสนาสนะสงฆ์ครบบริบูรณ์

วัดนี้ มีสมภารปกครองสืบทอดกันมา 9 รูป ตามลำดับดังนี้

1.พระอธิการถึก

2.พระอธิการหมอน

3.พระอธิการเก๋

4.พระอธิการชิ้น

5.พระอธิการใบ

6.พระอธิการผิว

7.พระอธิการก๊ก กลฺยาโณ

8.พระอธิการบัว รตนปญฺโญ

9.พระครูสุกิจวิบูล (หลวงพ่อทัศน์) พ.ศ.2512

10. พระสมุห์กิมฮั้ว  ปัจจุบัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดคลองชะโด คือ หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ เป็นที่เคารพศรัทธากราบไหว้ของชาวบ้าน สันนิษฐานสร้างขึ้นปลายสมัยสุโขทัย ประดิษฐานในหอสวดมนต์

พุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 25 นิ้ว ศิลปะสุโขทัย ตามประวัติมีว่านายหรั่ง บุญเรืองรอด เป็นชาวบ้านกล้วย มีอาชีพล่องเรือขายข้าวเปลือก ไปขายที่กรุงเทพฯ ได้ไปขอหลวงพ่อวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโดยทั่วไป ท่านให้มาและได้นำมามอบให้วัดคลองชะโด ประดิษฐานอยู่ศาลาพื้นดินในระยะแรกครั้นต่อมาปูนปั้นเกิดหลุด ชาวบ้านได้เห็นองค์พระเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ ได้ช่วยกันรักษาดูแล พอถึงวัดสิ้นเดือน 12 ของทุกปี จะมีประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อสุโขทัย ออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทองในงานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

          พระครูสุกิจวิบูล (หลวงพ่อทัศน์) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ประชุมชาวบ้านปรึกษาหารือกันว่า สมควรที่จะสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสุโขทัย เป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการกราบไหว้บูชา ปิดทอง พร้อมกับพระพุทธรูปของวัดและเก็บพระไตรปิฎก

          เมื่อถึงวันงานปิดทองพระประจำปี มีประชาชนเดินทางไปร่วมงานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัยและร่วมทำบุญกันมาก รวมทั้งญาติโยมที่มาจากต่างถิ่น เป็นที่เชิดหน้าชูตาของท้องถิ่นไปด้วย

สำหรับวิหารที่จะสร้างขึ้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ชั้นเดียว ทรงจั่วงบประมาณ

วิหารหลวงพ่อสุโขทัย ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสุวรรณโมลี วัดป่าเลไลยก์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ปิดทองเปลวแผ่นดวงศิลาฤกษ์ และประกอบพิธีวางแผ่นดวงศิลาฤกษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 วัดเกาะ 

               อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 200 ปี มีพระพุทธรูปหินแกะสลักอายุประมาณ 150 ปี พระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ และรอยพระพุทธบาทจำลอง อายุกว่า 100 ปี 


พระบรมสารีริกธาตุ

พระพุทธรูปหินแกะสลัก

รอยพระพุทธบาทจำลอง  อายุกว่า 100  ปี

บึงหนองจอก