หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

วิสัยทัศน์

"ตำบลวังหว้าน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ายั่งยืน"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2.  การสร้างความเข็มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น
3.  การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4.  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข็มแข็ง  ปลอดภัยและสามารถพึ่งตนเองได้
5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข  การกีฬา  การพัฒนาผลผลิตและอาชีพตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม