หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้ง
ตำบลวังหว้า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตรสามารถเดินทางติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดิน 3038
เนื้อที่
ตำบลวังหว้า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.066 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,416 ไร่
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าคอย
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุก   
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางงาม  อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอดอนเจดีย์
จำนวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  7  หมู่
จำนวนหมู่บ้านในเขตองศ์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่
หมู่ที่ 1 บ้านตลาดวังหว้า
หมู่ที่ 2 บ้านดอนลาน
หมู่ที่ 3 บ้านดงขี้เหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านวัดเกาะ
หมู่ที่ 6 บ้านวัดเกาะ
หมู่ที่ 7 บ้านคลองชะโด

ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึง 31 ธันวาคม 2550  ตำบลวังหว้า  มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  5,664  คน  แยกเป็นชาย 2,629 คนแยกเป็นหญิง 3,035 คน  ความหนาแน่นของประชากรโดย เฉลี่ย 248.33 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางจำนวนประชากรของตำบลวังหว้า

หมู่บ้าน

พื้นที่
(ตรกม.)

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ความหนาแน่น
ของประชากร
ต่อ ตร.กม.

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านตลาดวังหว้า

-

310

378

505

883

-

2.บ้านดอนลาน

-

198

387

403

790

-

3.บ้านดงขี้เหล็ก

-

170

281

350

631

-

4.บ้านดงขี้เหล็ก

-

258

397

470

867

-

5.บ้านวัดเกาะ

-

195

313

346

659

-

6.บ้านวัดเกาะ

-

352

520

581

1,101

-

7.บ้านคลองชะโด

-

206

353

380

733

-

รวม

-

1,689

2,629

3,035

5,664

-


อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม,รองลงมาอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ รับจ้าง และ ค้าขาย ตามลำดับ

อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด
คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ข้าวไม้ผล เช่น  มะม่วง,มะพร้าว,ฝรั่ง,ชมพู่ ฯลฯ  พืชไร่ เช่น ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา,คะน้า,กวางตุ้งมะเขือ,ถั่วฝักยาว,มันเทศ,พริก,ผักชี,ต้นหอม,บวบ ฯลฯ

ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและบางส่วนนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

ด้านอุตสาหกรรม 
ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานทำขนมจีบ ,โรงงานทำปลาทูนึ่ง,โรงสีข้าว,โรงทำขนมสาลี่ และอื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมัน

14

  แห่ง  

โรงสีข้าว

2

แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์

8

แห่ง

ร้านรับซื้อของเก่า

1

     แห่ง      

ตลาดนัด

4

แห่ง

ร้านขายอะไหล่รถยนต์

1

แห่ง

ร้านกลึงเครื่องจักรกล

   2   

แห่ง

ร้านอ๊อค เชื่อม กลึง

5

แห่ง

ฟาร์ม

2

แห่ง

ผลิตภัณฑ์การเกษตร

1

แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง

3

แห่ง

ร้านอาหาร

10

แห่ง

ร้านตัดผมชาย

2

แห่ง

ร้านเสริมสวย

3

แห่ง

กิจการนวดแผนโบราณ

1

แห่ง

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

1

แห่ง


การศึกษา

 - โรงเรียนประถมศึกษา 

4

แห่ง 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา   

1

แห่ง

 - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 

แห่ง

 - ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล  

1

แห่ง

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

2

แห่ง

 
สถาบันและองศ์กรทางศาสนา
วัด 3 แห่ง

สาธารณสุข
 - สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   1 แห่ง 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ที่พักสายตรวจ  1 แห่ง
 รถตรวจการดับเพลิง        - คัน
 - รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง  - คัน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
- ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย
 - บึง,หนอง และอื่น 5 แห่ง
 - แม่น้ำ 2 สาย
 - คลอง - สาย
 - คลองชลประทาน 2 สาย

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์  ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว 
เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง  การคมนาคมแบ่งออกเป็น ดั้งนี้
 - ถนน คสล.  30  สาย
 - ถนนลูกรัง   20  สาย
 - ถนนหินคลุก 40  สาย
 - ถนนลาดยาง  5  สาย
 - ถนนคอนกรีต (ถนนตัวหนอน ม.7) 1 สาย 

การโทรคมนาคม
 - ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง

การไฟฟ้า
 -
ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
 - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดของตำบล

แหล่งน้ำ
 
- แหล่งน้ำสร้างขึ้น
 - บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง
 - บ่อน้ำบาดาล 30 แห่ง
 - ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง
 - แหล่งน้ำธรรมชาติ
 - แม่น้ำท่าคอย 1 แห่ง
 - บึงหนองจอก

มวลชนจัดตั้ง
 
- ลูกเสื้อชาวบ้าน 4 รุ่น
 - อสปม.1 รุ่น
 - กลุ่มสตรี-แม่บ้าน 1 รุ่น