หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายจองสินกิจ  เที่ยงธรรม

นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังหว้า

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

********************

 

เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า   ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน

                   ตามที่เทศบาลตำบลวังหว้า ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

                    กระผมนายจองสินกิจ  เที่ยงธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า   ในฐานะผู้นำการบริหารของเทศบาลตำบลวังหว้า  มีเจตจำนงและความตั้งใจจริงที่จะใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งแรงกายและแรงใจ ในการบริหารองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังหว้า ทั้งนี้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในระเบียบ กฎหมาย เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สำหรับการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558

                     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังหว้าบรรลุเป้าหมาย กระผมจึงได้วางแนวทางนโยบายในภาพรวม สำหรับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังหว้า ดังนี้

 ๑.     ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๒.     ยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๓.     สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

                           ทั้งนี้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาตำบล วังหว้าใหมีความเจริญกาวหนา รวมทั้งสิ้น ๖ ด้าน ดังนี้

 ด้านที่ ๑ นโยบายด้านการเมืองและการบริหารองค์กร           

                    ๑.๑ บริหารงานและพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย หลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม   หลักความคุ้มค่า และหลักความสำนึกรับผิดชอบ เพื่อให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                   ๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยนำความคิดเห็น      ของประชาชนไปประกอบกับการบริหารท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล

                   ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่    ในการบริหารจัดการ เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการในยุคปัจจุบัน

                   ๑.๕ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี    ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน อันเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ        ของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลวังหว้า

 ด้านที่ ๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม

                    ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดให้มีกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน        อย่างต่อเนื่อง

                   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้     ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง 

                   ๒.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของต่างประเทศ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)

                   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อสร้างชุมชน       ที่เข้มแข็งและน่าอยู่

                   ๒.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมอย่างทั่วถึงและยุติธรรม สามารถดำรงชีวิต    อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข

                   ๒.๗ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โบราณสถาน สถานที่         ทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลวังหว้า เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัดและการขยายตัว    ทางเศรษฐกิจท่องเที่ยว อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                    ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอน  ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม

                   ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการที่สมวัย     ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

                   ๓.๓ ส่งเสริมการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม     อันดีงามของท้องถิ่น

                   ๓.๔ ส่งเสริมกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน     ให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ตำบลวังหว้า       เป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

                   ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนและประชาชนต่อไป

                   ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ทั้งในสถานศึกษา องค์กรและชุมชน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน

                   ๓.๗ พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความศรัทธาและเชื่อมั่น     ในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย

                    ๓.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และให้ความร่วมมือในการ  แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด

 ด้านที่ ๔ นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                    ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

                   ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

                   ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข   มูลฐานชุมชน

                   ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือ    กับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนางานสาธารณสุข

                   ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลวังหว้าใหมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยนาอยูเกิดภาพลักษณที่ดี

                   ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ด้านที่ ๕ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                    ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนอย่างมีมาตรฐานและอย่างทั่วถึง

                   ๕.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งแก่ประชาชน           และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

                   ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบชลประทาน      ได้แก่ การดาดเหมืองคอนกรีต การขุดลอกคู คลองส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไข     ปัญหาน้ำท่วม

                   ๕.๔ สงเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อใหมีน้ำสะอาดเพียงพอ        ตอการอุปโภค บริโภค

   ด้านที่ ๖ นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการดับเพลิง     และการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยอย่างครบถ้วน พร้อมใช้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

                   ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัย         ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๖.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน   และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                   ๖.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชน    ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

                    การกำหนดนโยบายในการบริหารท้องถิ่นตามที่กล่าวมานั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐาน     ของสภาพความเป็นจริงและศักยภาพของตำบลวังหว้า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลวังหว้าอย่างแท้จริง

                                                           (ลงชื่อ)

 

                                                                 (นายจองสินกิจ  เที่ยงธรรม)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า