หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 

เทศบาลตำบลวังหว้าตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 เส้นทาง 3038 ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์

มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่นางอารยา อินสว่าง ผู้ประสบอัคคีภัยละสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้

ท่านนายกปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลวังหว้าหมู่ที่ 2 , 3 , 5 , 6

พิธีมอบถุงยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสานงานโดยเทศบาลตำบลวังหว้า และได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีประจันต์

กรมโยเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี และประชาชนบลวังหว้า เข้าร่วมประชาวิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้าน

เทศบาลตำบลวังหว้า ได้นำไก่สดจำนวน 1,000 ตัว มามอบให้กับชาวบ้านตำบลวังหว้า หมู่ที่ 1 - 7 เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานในการดำรงชีพ
   
[+] more
 
 
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ จักสานผักตบชวา
รายละเอียด  จักสานจากผักตบชวา..
ติดต่อ  กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ 7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ติดต่..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
รายละเอียด   ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกร่าง ติดทางหลวงหมายเลข 340 มีเนื้อที่ 70 ไร่ ประชากรควายประมาณ 100 ตัว วัตถุประสงค์ที่สร้าง ..
 
ดูทั้งหมด
 
 
จดหมายข่าว
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ปปช.
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ